Biểu phí - Pricing

Tiếng Việt
English

Biểu phí dịch vụ CreditBird

Mục lục
User Thông Thường
Người đi vay đã xác minh
Người cho vay đã xác minh
Tìm kiếm khoản vay
Tìm thông tin reported user
Tạo khoản vay
Đồng ý khoản vay User thường
Đồng ý khoản vay User
Xem lịch sử giao dịch
Cộng thưởng, gia tăng mức bảo đảm
Hoàn tiền bảo đảm đối với khoản vay không trả
Kênh hỗ trợ riêng
Bảo đảm vay và cho vay trên toàn cầu
Biểu phí (VND/6 tháng)
Miễn phí
290.000
590.000
Lưu ý:
  • Thời hạn xác minh là 6 tháng. Sau 6 tháng, hệ thống sẽ yêu cầu cập nhật lại thông tin xác minh.

Pricing table

Menu
Normal user
Verified Borrower
Verified Lender
Search for loans
Search reported user
Create loan
Agree loans of normal user
Agree loans of Verified User
View loan history
Plus, increase CB Balance
Guaranteed Refund on Non-Payable Loan
Private support channel
Guaranteed borrowing and lending globally
Fee (USD/6 months)
Free
Contact us
Contact us
Note:
  • The verification period is 6 months. After 6 months, the system will require updating the verification information.