Biểu phí - Pricing

Biểu phí dịch vụ CreditBird

Mục lục

User Thông Thường

Người đi vay đã xác minh

Người cho vay đã xác minh

Tìm kiếm khoản vay

Tìm thông tin reported user

Tạo khoản vay

Đồng ý khoản vay User thường

Đồng ý khoản vay User

Xem lịch sử giao dịch

Cộng thưởng, gia tăng mức bảo đảm

Hoàn tiền bảo đảm đối với khoản vay không trả

Kênh hỗ trợ riêng

Bảo đảm vay và cho vay trên toàn cầu

Biểu phí (VND/6 tháng)

Miễn phí

290.000

590.000

Lưu ý:

  • Thời hạn xác minh là 6 tháng. Sau 6 tháng, hệ thống sẽ yêu cầu cập nhật lại thông tin xác minh.

Last updated