Cam kết bán hàng - Commitment

Thứ 1: Miễn phí mãi mãi các dịch vụ nền tảng. Như: kết nối, tạo khoản vay, tìm kiếm thông tin người dùng bị tố cáo, tìm kiếm khoản vay,...

Thứ 2: Đối với người dùng đã xác minh:

  • Đối với người cho vay: Cam kết hoàn tiền bằng mức bảo đảm nếu người vay không trả nợ.

  • Đối với người đi vay: Cộng uy tín, gia tăng mức bảo đảm sau mỗi món vay hoàn trả đúng hạn.

Last updated